VUODEN KYLÄ

LAMMINAHO PYHÄJÄRVEN VUODEN KYLÄ 1989, 1999 JA 2003

Vuoden kylän valintahistoriasta

Pyhäjärven kaupungissa on harjoitettu järjestäytynyttä kylätoimintaa jo 17 vuotta eli vuodesta 1982, jolloin kylätoimikunnat perustettiin. Nykyisin kylätoimikuntia on yhteensä 14 kpl. Suurin osa on myös järjestäytynyt kyläyhdistyksiksi.

Vuoden kylä on valittu kaupungin toimesta vuodesta 1987 alkaen. Valinnalla kaupunginhallitus haluaa osoittaa arvostuksensa ja huomionosoituksensa haja-alueiden asukkaiden ponnistuksille kylien elinkelpoisuuden ja viihtyisyyden turvaamiseksi.

Vuoden kylä -palkinto luovutetaan kylää edustavalle kylätoimikunnalle, vaikka kylän toimeliaisuuden takan olisivat olleetkin kylällä toimivat muut järjestöt tai yhteisöt. Kylätoiminnan sisälle mahtuu kaikki kyläläiset ammattiin tai harrastusalaan katsomatta.
 VUODEN KYLÄ 1989


Eturivi vas. Mauno Tuoriniemi, Tarja ja Teppo Väyrynen ja Riitta Kauranen.
Takarivi vas. Heikki Kahelin, Kaisu Huttunen ja Vesa Kuonanoja.

Valintaperusteet

Valinta suoritetaan kylätoimikuntien toimittamien toimintakertomusten ja toiminnasta kertovien lehtikirjoitusten pohjalta. Valinnassa arvioidaan kylän toimintaa kokonaisuutena edellisen ja kuluvan vuoden aikana. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti kyläläisten yhteistoiminnan tuloksia kylän elinolojen parantamiseksi. Arvioinnissa on otettu huomioon kylätoimikuntien ja muiden aktiivisten järjestöjen rooli kylän yleisilmeen ja viihtyisyyden kohentajana ja jopa työpaikkojen luojana. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjinä kylätoimikunnat ovat vuosi vuodelta keskeisessä asemassa.

Luonnonolojen antamat mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittämisessä ovat erityisen tärkeitä haja-asutusalueilla, missä luonnonarvojen esiin tuominen saattaa antaa mahdollisuuksia lisäansioihin.

Kylien asukkaat ovatkin tehneet arvokasta työtä Pyhäjärven luontoon tukeutuvan virkistyskäytön lisäämiseksi.
 VUODEN KYLÄ  1999

Vuoden kylän titteliä varten kylätoimikunnat ovat toimittaneet toimintakertomuksensa viimeiseltä toimintavuodelta sekä toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle. Monet kylät ovat jättäneet toiminnastaan kertovia lehtileikkeitä ja muuta aineistoa.

Kylien toiminta painottuu useimmiten kylän yhteisiin tapahtumiin ;talkoisiin sekä erilaisiin kilpailu /muihin tilaisuuksiin. Kylät tahoillaan pyrkivät parantamaan kyliensä viihtyvyyttä kokoontumis/toimitiloja parantamalla sekä mahdollisuuksien mukaan liikunta-alueiden monipuolisella kehittämisellä.

Uutena mahdollisuutena esiin ovat nousseet EU -rahoitusta saavat ns. Leader-hankkeet, jotka ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia kylien asukkaille. Jossakin kylissä on tartuttu "härkää sarvista" ja aluksi peikkona nähty EU-aikakausi on käännetty kylille mahdollisuudeksi.

Nyt "vuoden kyläksi 1999" valittu kylä on hyvä esimerkki siitä, että pitkäjännitteisyydellä ja yhteistyöllä voidaan edelleen saavuttaa merkittäviä tuloksia.

Vuoden kylän kuvaus

Vuoden kylä sijaitsee n 5-15 km:n etäisyydellä Pyhäsalmen taajamasta.

Kylän asukasluku n 388 henkilöä, (Tilastokeskus 31.12.1998). Väestön ikäjakaumasta yli 64-vuotiaita on 19,1 %, alle 15-vuotiaita 18,0%. Työikäisten väestön osuus on kohtalaisen suuri eli 63 % asukkaista.

Elinkeinorakenteeltaan kylän väki jakaantuu eri elinkeinoihin seuraavasti: maa- ja metsätalous 24,3 %, kaivannaistoiminta 11,3 % teollisuus ja rakennustoiminta 18,3 % sekä palveluelinkeinot 40,9 %, työssäkäyvästä väestöstä laskettuna (loput n. 5% tuntematon) Väestötilasto 1995).

Kylän asujamisto ja elinkeinot eivät oleellisesti poikkea muista kylistä. Kylä on kuitenkin Pyhäjärven vanhimmasta päästä väkimäärän kehityksen ja palveluvarustuksen suhteen arvioituna.

Liikenneyhteydet ovat kylää halkovan valtatien ansiosta hyvät ja laajaa kylää palveleva tiestö on kokonaisuudessaan tyydyttävä. Kylän palveluvarustukseen kuuluvat kauppa, koulu, valaistu kuntorata, vuokra-asuntoja varten rivitalo, yleisiä uimarantoja, leirintäalue sekä kuluvana kesänä valmistunut hiihtomaja. Kylänä alueelle sijoittuu laajoja metsiä, voimakkaita maatiloja sekä runsaasti ranta-alueita ranta-asutuksineen. Vilkkaasta yritystoiminnasta mainittakoon erikoisuutena lahja- ja käyttöesineisiin erikoistunut puuverstas. Kylästä löytyy myös tekstiilitöiden osaajia.

Vuoden kylä 1999 on Lamminaho. Alue käsittää Emolahden ja Lamminahon kylät. Kylää edustaa Lamminahon kyläyhdistys ry.

Toiminnan kuvaus

Kyläläiset ovat vuoden varrella osallistuneet aktiivisesti moniin tapahtumiin: kylällä on pidetty kinkerit ja yhteisvastuuilta sekä kaupungin järjestämät keskustelu- tilaisuudet mm. koulua ja leirintäaluetta koskevissa asioissa.

Emolahden koululla on pidetty mm. perinteiset äitienpäivät, osallistuttu joukolla laskiaisriehaan ja kylien välisiin viestinhiihtokisoihin, tehty talkoita isolla joukolla Helenan hiihdoissa sekä vietetty kylän urheiluseuran, Lamminahon Ahton 40-vuotisjuhlia. Kyläläiset ovat myös osallistuneet myönteistä palautetta saaneeseen katupartiointiin Pyhäsalmessa.

Jopa valtakunnallista julkisuutta lamminaholaiset ovat saaneet joka vuosi joulun aikaan valaisemalla valtatien 4:n jäälyhdyin kulkijoiden iloksi. Perinne on jatkunut jo lähes kymmenkunta vuotta.

Kylän yhteiseksi kylätaloksi on noussut kyläläisten ja monien muiden aktiivien kuntalaisten yhteisvoimin talkoilla rakentama Honkavuoren hiihtomaja "Hiisitupa". Lamminahon Ahton omistukseen noussut talo on rahoitettu pääosin Leader-rahoituksella. Kaupungin avustusta miljoonan hankkeessa on noin kolmannes. Talkootyön osuus on erittäin merkittävä. Vahvaa uskoa omiin voimiin osoittaa mm. että kylän naisväki on huolehtinut talkoolaisten muonituksesta koko rakennusprojektin ajan.

Kyseessä on Pyhäjärvellä vuosikymmeniin mittavin pääosin talkootyönä toteutettu rakennushanke.

Hiihtomajan myötä Lamminahon kaupan välittömään läheisyyteen on näin kyläläisten työllä syntymässä kansainväliset mitat täyttävä hiihtokeskus.
 VUODEN KYLÄN PALKINTO

Vuoden kylä saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon ja pysyväksi muistoksi kiertopalkinnon pienennöksen. Palkinto on tehty oma kunnan alueella ja kuvastaa paikallista osaamista. "Hyvä kello kauas kuuluu."

Palkinto luovutettiin Lamminahon kylätoimikunnan edustajille vuoden kylän julkistamistilaisuudessa Kihupäivillä, Ollintuokiossa 11.7.1999 VUODEN KYLÄ 2003

Lamminahon kylä valittiin Pyhäjärven vuoden kyläksi kolmannen kerran vuonna 2003. Perinteisesti valinta julkaistiin Kihupäivillä
Pyhäjärvi-Seuran isännöimässä Ollintuokiossa.
”Lamminaho on hyvä esimerkki kylästä, joka on tuonut Pyhäjärveä esille myös valtakunnallisesti toimien esimerkillisesti yhteistyössä
eri yhteisöjen kanssa” totesi hallintojohtaja Kirsi-Tiina Ikonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paavo Leskinen.
Lamminahon kyläyhdistyksen toimintaa pidetään monipuolisena ja vilkkaana. Sitä ei ole suunnattu pelkästään omalle kylälle, vaan koko
kaupungin asukkaille. ”Erityisesti tämä näkyy yhteistyössä Lamminahon Ahto ry:n kanssa”, kiittelivät valitsijat.
Vuonna 2002 kylälle syntyi viisi lasta ja kyläyhdistyksen aluelle muutti useita lapsiperheitä. Kesällä kylän väkiluku moninkertaistuu
loma-asukkaiden myötä.

Lamminahon maamerkki on Honkavuoren liikunta- ja luontokeskus Hiisitupineen. Hiisituvan välittömään läheisyyteen kyläyhdistys on
siirtänyt ja kunnostanut vuodelta 1861 peräisin olevan tuulimyllyn vuosina 2002 -2003. Helmikuussa järjestetyt nuorten SM-hiidot olivat
todellinen voimainnäyttö Lamminahon kyläyhdistyksen aluella asuville ihmisille, unohtamatta koko kaupungin asukkaiden tukea.


«
Takaisin