SÄÄNNÖT

LAMMINAHON KYLÄYHDISTYS RY:n SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Lamminahon Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikkana on Pyhäjärven kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Lamminahon ja Emolahden kylien asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edustaminen kylissä.

3 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia viranomaisille, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä toimimalla muin vastaavin keinoin kyläläisten parhaaksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, järjestää myyjäisiä, pitää kahvila- ja kioskitoimintaa yhdessä toimipaikassa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

5 § Yhdistyksen jäsenenä voi olla kuka tahansa Lamminahon ja Emolahden kylien asukas, kesäasukas mukaan lukien. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

7 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään viisi (5) johtokunnan jäsentä niin vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei muualla näissä säännöissä toisin sanota. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, johtokunnan vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä

11 § Syyskokous on pidettävä ennen marraskuun loppua ja sen tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. valita johtokunta seuraavaa vuotta varten;
2. valita tarvittavat työryhmät seuraavaa vuotta varten;
3. päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta;
4. valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaa vuotta varten;
5. päättää kokouskutsujen ilmoituslehdestä

12 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1:10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokous on pidettävä seitsemän (7) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13 § Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan vuosikokous; ja
2. esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta.

14 § Päätös sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa (3:4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisen tai yhdistyksen purkamisen olevan asialistalla.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen esittämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15 § Muista osin noudatettakoon yhdistyslakia (503/89).


«
Takaisin